ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

1 - KWALITEIT EN GEWICHTEN
Alle goederen worden vervaardigd volgens de gebruikelijke normen en de afmetingen en gewichten zijn onderhevig aan een afwijking/tolerantie van ongeveer 4%.

2 - BEVESTIGING
Na ontvangst van een bestelling stuurt de verkoper een bevestiging en/of een pro forma factuur naar de klant. Dergelijke orderbevestiging en/of pro forma factuur is het bewijs dat de bestelling door de verkoper is geboekt. De klant dient een exemplaar naar behoren te ondertekenen en terug te sturen naar de verkoper als definitieve aanvaarding van het verkoopcontract. Elke wijziging die door de klant wordt aangebracht in de orderbevestiging of proformafactuur moet onderworpen zijn aan de definitieve aanvaarding door de verkoper.
 
3 - LEVERINGSVOORWAARDEN
Alle voorwaarden zoals prijzen, betalingsvoorwaarden, termijnen e.d. staan ​​steeds vermeld in de orderbevestiging en/of in de pro forma factuur. De facturen worden op basis van deze voorwaarden door beide partijen overeengekomen.

4 - EIGENDOMSVOORBEHOUD

De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling.
 

5 - VERVOER
De verkoper heeft volledige vrijheid in de keuze van het vervoermiddel in de overeenkomst CIF / Vrij huis.
 
In het geval van een verkoop van de goederen als FOB of "af fabriek", wordt de keuze en levering van het transportmiddel aan de klant overgelaten, indien overeengekomen.
 
Als de klant van de gelegenheid gebruik maakt om het transport zelf te organiseren, maar de verkoper niet tijdig informeert wanneer het zal aankomen en de goederen nog niet zijn geproduceerd, zal de verkoper de eerst beschikbare bestelde producten zo snel mogelijk beschikbaar stellen voor afhaling.

De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen als gevolg van een gebrekkige of laattijdige melding door de koper.

6 - VERTRAGINGEN
De verkoper is niet aansprakelijk voor niet-levering of vertraging in de levering als gevolg van staking, uitsluiting, brand, machinestoring of andere oorzaken van overmacht, zoals B Verbod op export of import, oorlog of oproer. Overmacht, overheidsmaatregelen en/of een handeling of gebeurtenis buiten de controle van de Verkoper, zoals ongebruikelijke marktomstandigheden of niet-levering van grondstoffen, een verhoging van vrachttarieven enzovoort, kunnen uiteindelijk leiden tot prijsherziening en het vinden van een consensus tussen beide partijen.
 
7 - DEFECTE GOEDEREN OF GEWICHTEN
Claims voor beschadigde of ontbrekende goederen en voor verschillen in gewicht enz. moeten bij de vervoerders worden ingediend bij het accepteren van de levering van de zending en het verkrijgen van een officiële bevestiging. Vervolgens moeten de klanten zich wenden tot de LLOYD-agent of de verzekeringsagent.

8 - JURISDICTIE

Op dit contract en de gehele rechtsverhouding tussen de partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het VN-kooprecht (CISG). 

Plaats van uitvoering en exclusieve bevoegde rechtbank en voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract is onze vestigingsplaats, tenzij anders vermeld in de orderbevestiging.

Newsletter

Abonnieren Sie unseren Newsletter, um über alle Neuigkeiten auf dem Laufenden zu bleiben.